කොපුව-හරය භ්‍රමණය වීම

  • sheath-core spinneret

    කොපුව-හරය භ්‍රමණය වීම

    ෂීට්-කෝර් ද්වි-සංරචක තන්තු, සාම්ප්‍රදායික වියන ලද රෙදිපිළි සඳහා වන රසායනික තන්තු වර්ගයකි, එය ඇඟලුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. භ්‍රමණය වන ගුණාත්මක අවශ්‍යතාවය වියන ලද රෙදි සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වනු ඇත. අප විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද spinneret වෙළඳපලෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබාගෙන ඇති අතර එය ගිනිකොනදිග ආසියාවට විකුණන ලදී.