spunbonded header

  • spunbonded header

    spunbonded header

    ස්පන්බොන්ඩර් හෙඩර්, ස්පින්බොන්ඩ් රෙදි නිපදවීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, රෙදි පළල සෙන්ටිමීටර 160 සිට සෙන්ටිමීටර 320 දක්වා කළ හැකිය, විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය, SUS630 හෝ SUS431 බලහත්කාරයෙන් සෑදී ඇත, උණුසුම් තෙල් හෝ විදුලි හීටරයෙන් උණු කොට ද්‍රව්‍ය ශීර්ෂකය, පසුව වායු නල හරහා භ්‍රමණය වන තල්ලු කරයි.